Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego każda z 53 osób (4 grupy 13-14 osobowe) będzie uczestniczyła w:

a) Badaniu predyspozycji w tym diagnozie potrzeb szkoleniowych
i doradczych – spotkanie indywidualne 1 godzina na osobę

Doradca zawodowy za pomocą testów i wywiadów przeprowadzi diagnozę predyspozycji Kandydata, w tym diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Na tej podstawie będą tworzone grupy o podobnej wiedzy na temat działalności gospodarczej i podobnych oczekiwaniach szkoleniowych

b) Szkolenie ABC przedsiębiorczości – zajęcia grupowe – 30 godzin na grupę

Program: m.in. podstawy prawne zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, procedura rejestracji, formy opodatkowania, księgowość
i ewidencja działalności gospodarczej, zasady przygotowania biznesplanu, podstawy marketingu,

c) Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: obejmuje 7 godziny doradztwa indywidualnego oraz 3 godziny doradztwa grupowego . Liczba godzin usług doradczych świadczona na rzecz Uczestnika projektu potwierdzana jest podpisem Uczestnika projektu, złożonym w dniu korzystania z usługi.

2. Przyznanie dotacji na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej.
W ramach projektu przyznanych zostanie 45 dotacji. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (max. 24 000,00 PLN)  Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.

3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 45 osób. Wsparcie to pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy w wysokości do 1 200 zł/miesiąc
  • doradztwo specjalistyczne przeprowadzane dla przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu. Będzie to wsparcie specjalistyczne, które pomoże rozwiązać Uczestnikom projektu konkretne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej napotkane
    w okresie jej prowadzenia

 

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

-materiały szkoleniowe, podręczniki

-poczęstunek i ciepły posiłek podczas szkoleń

-zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo

Script logo